Artikel 1: Definities

NOVANL: gevestigd te Hercules 6, 5126 RK, Gilze ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92740413.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met NOVANL.

Producten: alle goederen die door NOVANL worden aangeboden op haar website.

Overeenkomst: elke afspraak of overeenkomst tussen NOVANL en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van NOVANL.

Het plaatsen van een bestelling bij NOVANL houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door NOVANL worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 3: Aanbiedingen en Overeenkomsten

Alle aanbiedingen van NOVANL zijn vrijblijvend en NOVANL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door NOVANL. NOVANL is gerechtigd bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.

Artikel 4: Prijzen en Betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.

Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5: Levering

NOVANL zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

Alle aan Klant geleverde producten blijven eigendom van NOVANL totdat alle bedragen die de Klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren producten volledig zijn voldaan.

Artikel 7: Reclames en Aansprakelijkheid

Klant is verplicht de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebreken moeten binnen een week schriftelijk en gemotiveerd aan NOVANL worden gemeld.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft NOVANL de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 8: Overmacht

NOVANL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9: Privacy

De door de Klant ingevoerde persoonsgegevens zullen door NOVANL worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst en zullen nimmer aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.